Výsledky monitoringu kvality PHM za rok 2019

Česká obchodní inspekce dnes (13.02.2020) zveřejnila oficiální zprávu shrnující výsledky monitoringu kvality za rok 2019.

Ze zprávy je zřejmé, že kvalita pohonných hmot v Česku má nadále rostoucí trend, ze 2.668 odebraných vzorků bylo jen 18 vadných, což je 0,7%. Abychom mohli porovnat kvalitu domácího paliva se zbytkem EU, musíme odečíst problémy s bodem vzplanutí, které se do Bruselu nereportují. Takto „očištěná“ chybovost je v Česku na úrovni 0,3%. Evropský průměr (nejčerstvější publikovaná data jsou za rok 2017) je 2,46%. Pro reálné porovnání, v roce 2017 bylo v Česku zjištěno 0,56% vadných vzorků.

Česká obchodní inspekce ve své zprávě zmiňuje, že „v roce 2019 se objevily odchylky závažnějšího charakteru, které nasvědčují tomu, že mohou být do pohonných hmot přidávány složky mající podstatný vliv na jakost pohonných hmot. V těchto případech může docházet nejen k poškození spotřebitele, negativnímu vlivu na životní prostředí, ale i k daňovým únikům.„. Tento názor Kancelář SČS nesdílí. Zjištěné závady bodu vzplanutí, CFPP a tlaku par jsou vady způsobené technologickou nekázní, nedbalostí při výrobě, skladování, přepravě, stáčení pohonných hmot nebo při jejich pozdní obměně na čerpací stanici Zcela jistě ale nejsou motivovány daňovým únikem. Jejich závažnost závisí na míře odchylky od normy a ve většině případů může být hodnocena jako zanedbatelná. Takto hodnotitelných vad bylo celkem 14 z 18 zjištěných. Otazníky kolem příčiny tak zůstávají pouze u 4 vadných vzorků z 2.668 kontrolovaných (podíl MEMK, 2x obsah síry a indukční perioda).

Více informací o kvalitě pohonných hmot v Česku je k dispozici zde

Related Posts